Opis podpore


Prejemnik podpore iz programa razvoja podeželja RS 2014–2020


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.


Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.


Naziv aktivnosti: Naložba v energetsko in okoljsko opremo turistične kmetije Želinc (1. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti)

Povzetek: Kmetija katere nosilec je Jernej Brus je na predmetnem javnem razpisu kandidiral z naložbo v energetsko in okoljsko opremo turistične kmetije Želinc. Natančneje kmetija je vzpostavila novo čistilno napravo in kurilnico na lesne sekance z pečjo in zalogovnikom.

Glavne dejavnosti:

  1. novogradnja nezahtevnega objekta,
  2. nakup in vgradnja peči na lesne sekance,
  3. nakup in vgradnja čistilne naprave.

Splošni cilji:

  1. izboljšati učinkovitost dvig okolijskih standardov,
  2. zmanjšanje stroškov ogrevanje,
  3. dvig kakovosti in diverzifikacija v turistični dejavnosti.

Pričakovani rezultati:

  1. povečanje okoljske spremenljivosti dejavnosti,
  2. stabilizacija dohodka.

Dodatne informacije: